Política de privacitat

En compliment d’allò disposat en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de abril del 2016, així com de la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s’informa la persona usuària (en endavant, «Persona Usuària») que les dades personals que pugui facilitar a través del lloc web https://tecnoserveis.cat (en endavant, «Lloc Web») seran tractades per TECNOSERVEIS Delmar, SL (en endavant, «TECNOSERVEIS»), amb NIF B43898196 i domicili social a la rambla Felip Pedrell 47, 43500 Tortosa.

 1. Responsable del tractament

l responsable del tractament de les dades personals de la Persona Usuària és TECNOSERVEIS Delmar, SL, amb NIF B43898196 i domicili social a la rambla Felip Pedrell 47, 43500 Tortosa. La Persona Usuària pot posar-se en contacte amb TECNOSERVEIS a través de l’adreça de correu electrònic correu@tecnoserveis.cat.

 1. Finalitat del tractament

Les dades personals que la Persona Usuària faciliti a través del Lloc Web seran tractades per TECNOSERVEIS amb les següents finalitats:

 • Gestionar el registre de la Persona Usuària en el Lloc Web, si s’escau.

 • Gestionar i atendre les sol·licituds, consultes o reclamacions que la Persona Usuària formuli a través del Lloc Web.

 • Gestionar la relació comercial con la Persona Usuària, si s’escau.

 • Remetre a la Persona Usuària informació comercial, publicitària i promocional sobre productes i serveis de TECNOSERVEIS per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans equivalents, sempre que la Persona Usuària hagi donat prèviament el seu consentiment per a l’enviament d’aquesta informació.

 • Complir les obligacions legals i fiscals que corresponguin a TECNOSERVEIS.

 1. Legitimació del tractament

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals de la Persona Usuària per part de TECNOSERVEIS és el consentiment d’aquesta, en el cas de l’enviament d’informació comercial, publicitària i promocional, i l’execució d’un contracte, en la resta de casos.

 1. Destinataris de les dades

Les dades personals de la Persona Usuària podran ser comunicades a altres empreses del grup de TECNOSERVEIS, si s’escau, així com a aquelles entitats o administracions públiques que resultin necessàries per a la gestió i el compliment de les obligacions legals i fiscals que corresponguin a TECNOSERVEIS.

 1. Drets de les persones usuàries

La Persona Usuària pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, així com revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament d’informació comercial, publicitària i promocional, mitjançant sol·licitud dirigida a TECNOSERVEIS a través de l’adreça de correu electrònic correu@tecnoserveis.cat o mitjançant un escrit dirigit a l’adreça postal de TECNOSERVEIS.

Així mateix, la Persona Usuària té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades en cas de considerar que el tractament de les seves dades personals no s’ajusta a la normativa aplicable.

 1. Conservació de les dades

Les dades personals de la Persona Usuària seran conservades durant el temps necessari per a la gestió de la relació amb aquesta i per al compliment de les obligacions legals i fiscals que corresponguin a TECNOSERVEIS. En el cas de l’enviament d’informació comercial, publicitària i promocional, les dades seran conservades fins que la Persona Usuària revoqui el seu consentiment.

 1. Mesures de seguretat

TECNOSERVEIS ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals de la Persona Usuària i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

 1. Modificacions de la política de privadesa

TECNOSERVEIS es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a la Persona Usuària. En caso que s’hi produeixin modificacions significatives se n’informarà la Persona Usuària a través del Lloc Web o per qualsevol altre mitjà adequat.

Desplaça cap amunt